Arbeidsongeschiktheids-verzekering

Een arbeidsongeschiktheids-verzekering geeft een periodieke uitkering als de verzekerde arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een ongeval of ziekte. De uitkering loopt maximaal door tot een van tevoren overeengekomen eindleeftijd.

De arbeidsongeschiktheids-verzekering is met name van belang voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders, die geen aanspraak kunnen maken op een werknemersverzekering zoals de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top