Goed verzuimprotocol zorgt voor besparingen

Het verzuimprotocol is een stapsgewijze procedure voor ziekmeldingen en het re-integratietraject. Veel werkgevers hebben die ooit opgesteld en besteden er daarna geen aandacht meer aan. Ook voldoen veel verzuimprotocollen niet aan de wettelijke eisen. Dat kan beter.

Langdurig zieke werknemers, maar ook een hoog aantal kort verzuimende werknemers, zijn een forse kostenpost voor u als werkgever. U moet het loon doorbetalen en het werk over laten nemen. En de kosten voor re-integratie kunnen (deels) aan u worden doorberekend. Al met al kost een zieke werknemer gemiddeld 250 euro per dag.

Verzuimprotocol verbeteren
Om de kosten naar beneden te brengen, is goed verzuimbeleid nodig. U kunt daarmee loonsancties, geschillen en – nog belangrijker – langdurige uitval van medewerkers voorkomen. Vindt u het moeilijk om verzuimbeleid vorm te geven? Begin dan eens heel concreet met het verbeteren van uw verzuimprotocol. Want met een duidelijke procedure wordt uw werknemer beter geholpen in zijn werkhervatting. Gebleken is dat het verzuim dankzij een goed protocol met wel 1% kan dalen.

Wat staat er in het verzuimprotocol?
Ziekmelding. Wanneer moet een werknemer zich ziek melden, hoe laat, bij wie en hoe? De manier van ziekmelden kan het verzuimcijfer al beïnvloeden. Zo is een ziekmelding via WhatsApp eenvoudig en snel, maar ook zonder persoonlijk contact. Het aantal ziekmeldingen valt dan vaak hoger uit. Is de ziekmelding telefonisch? Laat dan weten wat de werknemer moet doen als de juiste persoon niet opneemt.
Informatie. U mag niet vragen wat uw werknemer voor ziekte heeft. Wat u wel mag vragen:

  • Wat is de vermoedelijke duur van het verzuim?
  • Wat kan ik als werkgever doen om te helpen?
  • Op welk (verpleeg)adres en telefoonnummer is de werknemer te bereiken?
  • Is de arbeidsongeschiktheid een gevolg van een ongeluk waarvoor een derde aansprakelijk is?
  • Welke werkzaamheden kan de werknemer eventueel nog wel (thuis) uitvoeren?

Contact met bedrijf. Leg duidelijk uit hoe, wanneer en hoe vaak u contact met uw werknemer opneemt als hij langer ziek blijft.
Contact met de bedrijfsarts/arbodienst. Geef aan wanneer de werkgever bereikbaar moet zijn voor contact met bedrijfsarts of arbodienst. Vermeld hoe en wanneer hij wordt opgeroepen voor een consult bij de bedrijfsarts, hoe dit werkt en wat er dan van hem verwacht wordt. Wijs uw werknemer ook actief op de vrije toegang tot de bedrijfsarts.
Vervolgstappen bij langer verzuim. Wat gebeurt er als uw werknemer lang ziek is? Wanneer wordt er een probleemanalyse gemaakt en hoe ziet het plan van aanpak eruit? Denk eraan ook iets te zeggen over de gedeelde verantwoordelijkheid, (gedeeltelijke) werkhervatting, sancties bij niet nakomen van afspraken, dossieropbouw en privacy.

Sparren over verzuimaanpak
Maak een begin met verzuimbeleid door het verzuimprotocol te verbeteren. En neem contact op met ons kantoor om te sparren over verdere maatregelen en over goede verzuimverzekeringen.12-12-2018
Kvk nummer 27209253| WFT nummer 12008766| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top